نوشته‌ها

تولید کود دامی و نکاتی در مورد آن

آیا میدانید در هنگام تولید کودهای دامی باید به چه نکاتی توجه کنید؟ چرا کودهای دامی باید کاملا قبل از استفاده شدن پوسیده شده باشد؟ آیا چیزی در مورد زمان تولید تا استفاده ی این کود میدانید؟
آیا میدانید در هنگام تولید کودهای دامی باید به چه نکاتی توجه کنید؟ چرا کودهای دامی باید کاملا قبل از استفاده شدن پوسیده شده باشد؟ آیا چیزی در مورد زمان تولید تا استفاده ی این کود میدانید؟
یکی از ویژگیهای مهمی که باید کودهای دامی داشته باشد این نکته است که حتما باید بطور کامل پوسیده شده باشد و بعد از آن در مزارع و زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. اگر این نکته را در تولید کودهای دامی رعایت نکنید هنگام استفاده از این کودها گیاهان شما میسوزد. اگر میخواهید این کودها را تولید کنید باید بدانید که حداقل باید نود روز صبر کنید و بعد از آنها استفاده کنید. این زمان که باید به کود داده شود بخاطر این میباشد که در طول این مدت تمامی علفهای هرز خودش را از دست بدهد و کامل بپوسد.