نوشته‌ها

کودهای دارای مواد ازته

امروزه کودهای ازته در زمینهای کشاورزی بالاترین حاصلخیزی رافراهم می کنداین کودهاچون دارای موادازته زیادی هستند علاوه برفراهم کردن شرایط بیولوژیمکی بسیارمناسب رشد گیاهان هستند.
ازتها یکی از عناصرپرمصرف در تغذیه ورشد گیاهان بشمارمی آیند ومیزان این عناصردرخاک زیاداست ازت در سنتز کلروپلاستی گیاهان نقش بسزایی دارد وروند پهن وسبزی برگها بخاطر وجودازت در موادآلی است. .ازتهابه سه شکل آلی وگازی ومعدنی در طبیعت موجودند که نقش مهمی در رشد گیاهان دارند.
ازنهای بشکل موادآلی بصورت اسیدامینه درگیاه تبدیل می شوند وشکل معدنی  این ازتها درخاک وجوددارند.که این ازتها درخاک بصورت عنصرنیترات وآمونیوم موجودهستند وتنهابه این صورت برای گیاهان قابل جذب هستند وطی واکنشهایی شیمایی موجوددرخاک وتوسط باکتریهای نیترولازبه نیتزرات تبدیل می شوند.
وجودازت برای رشدگیاه بسیارمناسب استتاجاییکه نبوداین نوع موادمعدنی باعث بروز زردی در برگ گیاهان می شود .
خواص شیمیای کودازته
کودهایی شیمیایی که دارای ازت است ومیتوان از آن برایتغذیه خاک استفاده کرد کود اوره است این کود دارای46% میزان ازت است وبخاطزرهمین مقدار بیشترین حلالیت رادرآب دارد واین میتواندمشکل بزرگی هم باشد چون درزمان بارندگی ایمپن کودهایی که درخاک استفاده شده توسط آی باران شستهمی شوند واثربخشی ندارند.
کوازت داردیگری که دارای20درصدازت است ودرترکیبش از گوگرد نیزاستفاده شده وخاصیت اسدزایی بالایی دارد سولفات امونیوم است که برای خاکهایی که دارای آهک هستندونسبت به شسته شدن توسط آب مقاومند مناسب است.این کودعلاوه بر داشتن مقاومت پذیری خاک چون PHاسیدی دارد باعث جلوگیری از زردی برگ گیاهان وریزش آنها می شود.
ویژگی دیگر این کود افزایش کیفیت محصولات از نظرموادآلی میباشد وهمین امر باعث شده نسبت به کودهای دیگر بیشترمورداستفاده قرارگیرد.
همچنین مزیت دیگر استفاده ازکود سولفات امونیوم هزینه کمتری درتولید ان است واگراین کودها بطور قابل ملاحظه ایی بااوره ترکیب شوند می تواند راندمان جذب خاک رابالاببرد وهمچنینم میزان نیتراته شدن بیش ازحد خاک نیزازاین طریق کمتر می شود.