نوشته‌ها

پخش عمده کود کمپوست قارچ

یکی از کودهای مصرفی کشاورزان به کودهای کمپوست قارچ معروف می باشد که کاربرد آن در سطح عمیقی صورت می پذیرد این نوع کودها معمولا به طور عمده پخش می شوند.
به طور کلی به هر نوع ماده معدنی یا آلی تجزیه شده که دارای یک یا چند عنصر مغذی باشداصطلاح کود یا فرتی لایزر اطلاق می گیرد. کودها به سه نوع کودهای کمپوست، کودهای آلی و کودهای بیولوژیکی تقسیم می شوند. کودهای کمپوست شده به نوبه ی خود با توجه به عناصری که در تولید آن ها مورد مصرف قرار می گیرد نام های تجاری متعددی به خود اختصاص می دهند.