نوشته‌ها

فروشگاه پخش کود مرغی برای گندم دیمی

فصل پاییز آغاز کشت گندم دیمی در سراسر شهرهای ایران می باشد. از این رو همه کشاورزان برای تامین کود مورد نیاز برای غنی سازی خاکشان به جستجوی نزدیک ترین فروشگاه پخش کود مرغی میپردازند. تا بهترین کود را از نظر کیفیت با قیمتی مناسب پیدا کنند.

قبل از شروع فصل پاییز هم اکثر فروشگاهها اقدام به خرید کود مرغی میکنند تا در صورت در خواست مشتری بتوانند سریعا به نیاز آنها پاسخگو باشند. کود مرغی سرشار از تمامی مواد غذایی و ریز مغذیهاییست که یک خاک قبل از کشت باید با آن تغذیه شود تا بتواند بستری مناسب برای رشد و جوانه زنی بذرهای گندم فراهم آورد. این کود خاک را تامیم و غنی میکند و بذر گندم دیمی پس از کشت میتواند در یک خاک قوی رشد کند.

البته باید توجه داشت که کود مرغی باید حتما کمپوست شده باشد تا موجب علف هرز و آفت در زمین نشود. که در این صورت بذر علف هرز جان گیاه را می گیرد و اجازه رشد به آن نمیدهد. کشاورز هم برای دفع آن مجبور به استفاده فراوان از سموم میشود.