نوشته‌ها

خرید کود شیمیایی حیوانی

یکی ازمهمترین وپرکاربردترین کودهای شیمیایی که کشاورزان مورداستفاده قرارمی دهند کودشیمیایی حیوانی هستند که باتوجه به نوع مصرف در اقلیم مختلف ازآن بهره می گیرند.
همانطور که می دانید خاک دارای موادآلی موردنیاز برای رشد گیاهان می باشند اماگاهی بنابردلایلی میزان این مواد کم می شود ونیازبه منلع دیگری ازموادآلی هستندتا خاک ازآن تغذیه کندوبتواند شرایط حاصلخیزی مناسبی فراهم نمایدو
یکی ازانواع کودهای شیمیایی کودحیوانی است که این نوع کودازفضولات حیوانی حاصل می شود.حیواناتی مثل گاو،گوسفندواسب وهمچنین مرغ که از فضولات این حیوانات برای تولیدکود استفاده می کنند.
کودی که ازفضولات گاوبدست می آید می تواندمیزان علفهای هرزکه جلوی رشد مناسب گیاه رابگیرندراکم کند چون گاوها گاوها قادربه جذب علفهای زیادی هستندودرطول روزبیشترین خوراک رادارند.
کوداسبی،کودی که ازفضولات این حیوان حاصل می شود چون اسبها غذای خورده شده را کاملا ترم نمی کنند برای همین ازت حاصل از گیاهان گوارش شده بیشتراست واین نوع کودمناسب برای خاکهایی است که به اسیدبیشتری نیازدارند وگیاهانی که درای گلدهی هستندویاگیاهان ریشه ای وصیفی جات این نوع کودمناسبترین کودمیباشدونوع دیگرکودهای حیوانی که امروزه بسیار مصرف آن در مزارع زیادشده است کودمرغی است .این نوع کودکه ازفضولات مرغها تولیدمی شوددارای ریزمغذیهاوگوگرد  است.
کودهای مرغی بسته به نوع پرورش مرغ خودچندین نوع هستندچون نوع پرورش مرغها ومیزان موادوغذای مصرفی که انهامی خورندبسیارمورداهمییت است  کودهای حاصل ازمرغ چون دارای ارزش غذایی مناسبتری نسبت به کودهای گاوواسب میباشندازانهادرخوراک ماهیهانیااستفاده می کنند.
استفاده ازموادی که درمحل پرورش انهااستفاده می شوند می توانددربالابردن میزان پروتیین واوریک اسید در مدفوع تاثیرداشته باشد.کودهای مرغی منبع تغذیه مناسبی برای تولیدسبزیجات میباشندچون بدون داشتن موادشیمیایی هستندکه ازاینرو می توان سبزیجات سالمتری تولیدنمود. همچنین برای تولیدگوجه فرنگی بادمجان،خیاروهندوانه ازکودمرغی استفاده می کنند چون این میوه ها بالاترین جذب موادالی رااز این نوع کود می گیرند