نوشته‌ها

خرید انبوه کود مرغی مایع ارزان

کود های مرغی مایع موادی هستند که به رشد هرچه بیشتر گیاه کمک فراوانی می کنند. این کود مهمترین محرکی است که بیشترین مقدار مصرف را در مزارع روستایی دارد. مناسب برای همه گیاهان و همه خاکها، به خاک شنی و متحرک، سبک بودن در زمین لومی منجر می شود و خاکهای گرم، آهکی و لومی را تجدید می کند. قصد خرید انبوه کود مرغی مایع ارزان قیمت دارید. این مقاله را تا انتها دنبال کنید تا راه خرید ارزان آن را بیابیم.

خرید انبوه کود مرغی مایع ارزان

مقدار مورد نیاز کود مرغی برای گیاه

مقدار مورد نیاز کود مرغی برای گیاه از آنجا که عملکرد و کیفیت تغذیه ای علوفه تا حد زیادی میزان و کیفیت محصول نهایی را تعیین می کند، خاک باید ترکیب کافی از مواد آلی و مواد مغذی را داشته باشد که یک فرایند تولید کارآمد را ممکن می سازد.  آنها نه تنها مواد مغذی خاک را تأمین می کنند بلکه ماده آلی را نیز کمک می کنند و از حضور میکروارگانیسم های خاک، مسئول حاصلخیزی زمین، اطمینان حاصل می نمایند. این محصول باید به نسبت محصول، خاک و شرایط جغرافیایی برای گیاهان استفاده گردد. ما با یک آزمایش میزان آن را دریافته ایم.

تأثیر استفاده از کود مرغی مایع ترکیه ای (CGP) در مقادیر 10، 15 و 20 تن در هکتار بر عملکرد علوفه سبز (FV)بررسی شد. ارتفاع گیاه (AP) و پروتئین کل (PT) یونجه در یک علفزار افزایش یافت. لقاح در روز اول مطالعه و در ابتدای هفته 6 انجام شد. اولین برش 42 روز پس از اولین بارورسازی و قطعه دوم 35 روز بعد از لقاح دوم انجام شد. بازده دوم برش VF در T1  T2 و T3 برابر 18.6، 23.5 و 26.8 تن در هکتار (P <0.05)، با DM 2.5 ،7.0 و 7.1 تن در هکتار، با PT 0.8 ،1.0 و 1.2 تن در هکتار و AP به ترتیب 60.8، 66.9 و 63.8 سانتی متر (P <0.05). نشان داده شده است که نتیجه می شود می توان از این حصول به میزان 20 تن در هکتار استفاده کرد تا تولید ارگانیک بیشتری از یونجه حاصل شود.

همچنین تأثیر استفاده از کمپوست کود مرغ (CGP) در مقادیر 15،20 و 25 تن در هکتار، بر عملکرد علوفه سبز (GF)، ماده خشک (DM)، ارتفاع گیاه (PH) و پروتئین کل (TP) یونج ، در یک منطقه مرتعی مورد بررسی قرار گرفت. لقاح در روز اول مطالعه و در آغاز هفته 6 انجام شد. اولین برش در 42 روز اول لقاح و دوم در 35 روز لقاح دوم انجام شد. بازده در برش دوم GF در T1 ،T2 و T3 18.6 ،23.5 و 26.8 تن در هکتار و PH به ترتیب 60.8 ، 66.9 و 63.8 بود. نشان داده شد که می توان از کود مرغی آلی برای به دست آوردن تولید یونجه آلی بهبود یافته استفاده کرد.

کود مرغی مایع ارزان بسته بندی شده

کود مرغی مایع ارزان بسته بندی شده مجموعه ما اقدام به ایجاد یک بازار کود مرغی اینترنتی برای مصرف کنندگان عزیز نموده است. شما عزیزان می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این ماده و یا خرید کود مرغی مایع ارزان بسته بندی شده با بهترین کیفیت با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید.