نوشته‌ها

کود و ترکیبات آن چیست؟

کشاورزان برای داشتن بهترین مزارع وتولیدانبوه از محصولات کاشتنی از کودبرای مزارع خوداستفاده می کنند.کودها بهترین منبع تغذیه ایی گیاهان بشمار می آیند که سالانه دارای تولید فراوانی هستند.
بطور کلی کودها دارای موادطبیعی یاغیرطبیعی مفیدی هستن که در خاکها استفاده می کنندتا بتوانند منبع تغذیه مناسبی برای گیاهان داخل خاک باشند.
خاکهابطورکلی بسیاری ازموادآلی وطبیعی رابهمراه داردکه شامل فسافتها وکربناتها وکلسیم ومنیزیم میباشند اما گاهی بدلیل وجود باکتریهای بیوسنتزی که در داخل خاک هستند این موادآلی ازبین می روند وگیاهان نمی توانند بخوبی رشد کنند .چون بسیاری از گیاهان برای رشد ونمو خودبه این مواد آلی نیازمندهستند.
تولیدکودهای شیمیایی تکنولوژی بسیارعالی دربهبود شرایط تولیدمحصولات زارعی بوده است زیرابااستفاده از این کودها کشاورزان قادرشدند تا از زمینهای زراعی خودمحصولات بیشتر وباکیفیتری برداشت کنند.
شرایط اقلیمی وآب وهوایی نیز بسیاردرروند این تولیدات موثربوده است اما گاهی وجودسیلهامی توانندباعث ازبین رفتن این موادالی موجوددرخاک شود پس بنابراین باید برای تامین منبع این مواد از کودشیمیایی استفاده نمود.امروزه کودهای شیمیایی بسیاری قابل استفاده هستند که بسته به مناطق اقلیمی ونوع زمین وشناخت از کودمصرفی باید از آن استفاده نمود زیرا استفاده نامناسب از کودها می توانند صدمات زیادی رابه موجودات زنده درخاک که برای چرخه زیستی مهم هستند واردنماید.
کودهای شیمیایی باتوجه به نوع نیازخاک تولید می شوند وکشاورزان درمناظق مختلف ونوع محصولات زراعی خود از ترکیبات مختلف کوداستفاده می کنند.
چون کودها دارای موادالی موردنیاز گیاهان هستند ومی توانند باعث حاصلخیزی خاک شوند وشرایط برای رشد باکتریهای بیوسنتزی رافراهم کنند .
کودهای شیمیایی دارای عناصرمختلفی هستند که این عناصر برای مصرف در زمینهای زراعی واینکه برای چه نوع گیاهانی بیشترمفیدهستند تشکیل شده است وبرای همین باید قبل از استفاده از کودها میزان عنصر مورداستفاده کود راشناخت چون درغیراینصورت اگر برای زمین زراعی که دارای همان نوع  موادآلی موجوددرترکیبات کوداس استفاده شود ا باکتریهای که این نوع عنصرراتجزیه می کنند بیشتر می شود واین امرمی تواند رشدگیاه رادچاراختلال کند.