نوشته‌ها

تأمین کود هیومیک اسید خارجی

آیا کود هیومیک اسید خارجی همان گزینه ای است که کشاورزان برای تأمین نیازهای مزارع به دنبال آن میگردند؟ اگر در میان خانواده کودهای تقویتی و ارگانیک به دنبال گزینه ای که در ارجعیت تمام آنها قرار دارد باشیم، به جرات میتوان کود هیومیک اسید خارجی را در این خانواده در صدر دیگر گزینه ها قرار داد. به این دلیل که این کود مثل یک مادر اسباب بستر سازی مناسبی را برای گیاه فراهم می‌کند و امکان رشد بالایی را به همراه دارد. به همین منظور کشاورزان به دنبال تأمین این نمونه هستند تا به بیشتر نیازهای غذایی مزارع پاسخ مثبت دهند.