نوشته‌ها

بهترین کود مرغی مایع صورت ویژه

بهترین روش مصرف کودهای مایع مرغی به چه شکل میباشد؟ کودهای مایع مرغی به عنوان یک مکمل کامل غذایی در مرحله میانه رشد یک الزام به شمار می‌آید. چراکه در این مرحله از نظر منابع غذایی گیاه دچار یکسری کمبودات میشود و اینجاست که اگر کودهای مایع مرغی را به موقع به آن تزریق کنیم با تمام قوا به یادی محصول میشتابیم. بهترین روش برای استفاده از کود مایع مرغی با توجه به شرایط زمین و قوای گیاه در نظر گرفته میشود. و هر کدام از این زمین‌ها به یک شکل امکان آبیاری آنها وجود دارد پس بهترین گزینه یاری گرفتن از متخصصین می باشد.