نوشته‌ها

بازاریابی کود ورمی کمپوست برای زعفران

با استفاده از بازیاریابی اصولی و تخصصی در زمینه کود ورمی کمپوست برای محصولی چون زعفران شاهد افزایش محصول و در نتیجه تجارت آن هستیم.
طبق آزمایشات رصد شده روی زعفران و مصرف 250 تا 400 کیلوگرم کود ورمی کمپوست در هر هکتار سطح زیر کشت زعفران ومقایسه با 20 تن کود دامی باعث ترقی 9 درصدی این گیاه شده است. و ب مصرف 250 تا 300 کیلوگرم کود ورمی کمپوست شاهد نتیجه افزایش پیاز تا 30 درصد بوده اند. ای اعداد و ارقام حاکی بر این است که این کود اثر بسیار خوبی روی زعفران دارد. این نتایج مثبت روزنه امیدی در جهت پیشرفت و تحولات اقتصادی ایجاد میکند.