,

چه نوع کودشیمیایی مناسب است؟

برای حاصلخیزی خاک از کودشیمیایی استفاده می کنند.استفاده از کود مستلزم دانستن این سوالات است؟ چه کودی برای خاک مناسبتراست؟کدام عنصربرای گیاهان زراعی بیشتر مفیداست؟
امروزه کشاورزان برای تولیدانبوه محصولات زراعی خود برآن شدندتاموادمعدنی بیشتری دراختیار گیاهان قراردهند تا شرایط رشد انها بهترشود.
خاکهابراساس مناطق جغرافیایی دارای املاح وموادمعدنی خاصی هستندکه یک کشاورز قبل از هرچیزی باید نوع خاکی که درآن زراعت می کندرابایدبشناسد تابداند موادآلی خاک ومیزان انهابه چه صورت است.درمرحله بعد نوع محصول زراعی .اینکه قراراست دران زمین چه نوع محصولی کاشته شود چون اگر موادآلی موردنیاز ان محصول درخاک نباشد ویامیزان کمتری باشد  نمستواند انتظارتولید بیشتراز آن محصول راداشته باشد.
بنابراین دانستن این مواردبسیارقابل اهمییت است چون اگر قبل از کاشت محصول میزان موادالی خاک مشخص باشدبراحتی می توان برای رشدبیشترآن کودمناسب راتهیه نمود .
کودهای شیمیایی که درحال حاضرتولیدمی شود دارای بهترین نوع ازموادآلی موردنساز زمین هستند>
چه کودی برای خاک مناسبتراست؟
خاکها چون خودارای موادمعدنی وآلی موردنیاز بطور طبیعی هستند واینکه چه نوع کودی استفاده کنیم باید شرایط زیست محیطی خاک موردازمایش قرارگیردومیزان این موادمشخص شود ودر صورت نداشتن موادآلی موردنیاز محصول زراعی بایداز کودی استفاده شود که همان نوع موادآلی راداشته باشدتاخاک ازآن تغذیه نماید وشزایط زیست محیطی مناسبربرای رویش گیاه فراهم شود.
کدام عنصربرای گیاهان زراعی بیشترمفیداست؟
بسته به نوع گیاهانی که کشاورزان برداشت می کنند ومی خواهندبالاترین تولیدانبوه راداشته باشند شرایط  حاصلخیزی خاک رامی سنجند که برای روی گیاهان زراعی مناسب همان عنصری که گیاه بیشترین نیازرابه آن دارد رااستفاده کنیم.
انواع کودشیمیایی 
کودهایی شیمیایی دارای موادآۀی برای حاصلخیزی خاک هستندتامنبع تغذیه مناسبی برای گیاهان باشندو برهمین  اساس  وبسته  بهعناصرپرمصرف وکم مصرف گیاهان دارای چندین نوع هستندکه  عبارتنداز:

  • کوددارای عناصر ازته
  • کوددارای حیوانی
  • کودبیولوژیک

,

کودهای شیمیایی بهتر هستند یا کودهای بیولوژیک

به نظر شما استفاده از کودهای شیمیایی در پرورش گیاهان بهتر است یا کودهای بیولوژیک؟ کدام یک از کودها سابقه مصرف بیشتری دارند؟
در ابتدای کار کشاورزی مواد غذایی برای استفاده و مصرف انسان از منابع دارای ارزش بالایی مانند کودهای بیولوژیک به  دست آمده است. استفاده و مصرف این کودها برابر با خود کار کشاورزی پیشینه و سابقه دارد. در چند دهه گذشته کاربرد و استفاده از کودهای بیولوژیک کم شده است، از طرف دیگر هم کودهای شیمیایی مشکلاتی را در اثر مصرف بی رویه بر خاک و محیط زیست از خود بر جای گذاشته اند. با این وجود کارشناسان امر کشاورزی و خود کشاورزان و باغداران مجدداً استفاده از کودهای بیولوژِیک را توصیه می کنند.

 کودهای بیولوژِیک اثر مفیدی بر ساختمان و خصوصیات و املاح معدنی موجود در خاک می گذارند. علاوه بر تمام این ها مصرف کودهای بیولوژیک جنبه و ارزش زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. پس با این وجود استفاده از کودهای بیولوژیک از کودهای شیمیایی بهتر و سالمتر است.

,

بهترین کود شیمایی اوره

آیا می دانید کود شیمیایی اوره به چه کودی گفته می شود و ویژگی های اصلی آن چیست؟ بهترین کود شیمایی چه کودی است؟
اوره به کودی گفته می شود که ازتی است و دارای ترکیبات شیمیایی می باشد که یکی از بهترین کودها به حساب می آید و خواص زیادی برای گیاهان و محصولات کشاورزی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد.
این کود شیمیایی به رنگ سفید می باشد که گاهی با پوشش های گوگردی ترکیب شده و همین امر باعث می شود که مزایای بیشتری داشته باشد.
کود شمیایی اوره را با درصدی از ازت و گوگرد ترکیب کرده و بعد، از آن استفاده می کنند که یکی از بهترین و مناسب ترین کودها در بخش کشاورزی می باشد.

بهترین کود

مهمترین خواص کود اوره گوگردی

  • استفاده از این کود باعث می شود که محصولات کشاورزی نظیر برنج، ذرت و درختان باغ ها افزایش یابد.
  • این کود برای تغذیه گیاه بسیار مناسب است و به گیاه کمک می کند که به نیتروژن به مقدار کافی دسترسی پیدا کند.
  • کود اوره بسیار موثر برای آب های زیرزمینی است که از خطر رسیدن آلودگی به آب ها جلوگیری می کند.
  • استفاده از این کود برای جلوگیری از انواع سرطان ها بسیار موثر واقع شده است.
  • اگر کود اوره در گیاهی زیاد باشد، پوشش های گوگردی باعث می شود که ریشه گیاه سوزانده نشود.
  • ترکیب گوگرد در این کود برای پیشگیری از بیماری های قارچی بسیار مفید می باشد.
  • کود شیمیایی پوشیده از گوگرد باعث می شود که یک گیاه بتواند خشکی و کم آبی را تا مدتی طولانی تحمل کرده و دوام بیاورد.