سوالات متداول


آیا کودهای زیستی بارور (ازتوبارور-۱ ،فسفاته بارور-۲ و پتابارور-۲) و سموم مختلف علف کش و قارچ کش و.... تاثیری بر یکدیگر دارند؟

خیر، بررسی های متعدد نشان می دهد استفاده از سموم رایج تا ۱۰۰۰ برابر غلیظ تر از مقادیر توصیه شده، اثر منفی بر کود زیستی بارور-۲ ندارد.

آیا مصرف بیشتر کودهای زیستی بارور (ازتوبارور-۱ ، فسفاته بارور-۲ و پتابارور-۲) باعث افزایش بیشتر محصول می شود؟

خیر، اما اگر کود زیستی بارور-۲ در دو نوبت به فاصله ۳۰ تا ۴۰ روز استفاده شود، احتمال افزایش بیشتر محصول وجود دارد. در ضمن، مصرف بیشتر بارور-۲ هیچ گونه اثر سویی در پی ندارد، زیرا در صورت ازدیاد باکتری در خاک، این موجودات تجزیه شده و به طبیعت بازمیگردند.